Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Chci být informován o zveřejnění programu a novinkách:

e-mail:

Souhlasím se zpracováním Osobních údajů

Celé znění

Souhlas se zpracováním Osobních údajů a poučení o zpracování osobních údajů


Odesláním vyplněného registračního formuláře (dále jen „Formulář“) udělujete společnosti:


LIMEADE s.r.o., se sídlem: Internacionální 1225/19, Suchdol, 165 00 Praha 6, IČO: 24167771, DIČ: CZ24167771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 184945 (dále jen „Limeade“ anebo „Správce“)


jako Správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu Vámi vyplněných údajů ve Formuláři, včetně rodného čísla (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely registrace na objednanou akci projektové symposium 2015, marketingových činností Správce a tzv. partnerů a podporovatelů projektového symposia 2015, a to zejména za účelem nabízení výrobků nebo služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití Vámi uvedeného elektronického kontaktu. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce, Zpracovatele, partnerů a podporovatelů projektového symposia 2015. Souhlas je udělen na dobu tří let. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.


Poučení o Vašich právech:


Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.  Svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným do sídla Správce nebo na e-mailovou adresu info@projektovesymposium.cz. Svůj souhlas můžete také odvolat i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek. V souvislosti s poskytnutím svých Osobních údajů máte dále i následující práva:


1. Právo na přístup k Osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

 

  • účelu zpracování Osobních údajů;
  • rozsahu zpracování Osobních údajů (tj. informaci ohledně Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
  • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

Správce má přitom právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


2. Právo na opravu Osobních údajů, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 

  • požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci Osobních údajů); nebo
  • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce Vás následně bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení Vaší stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo Vaše informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude Vaše žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.